Pdf Kitap

Ücretsiz olarak E-kitap indirebilir veya okuyabilirsiniz.

Nazım Hikmet Asım Bezirci

Ede­bi­yat ta­rih­çi­si, eleş­tir­men, çe­vir­men ve ya­zar Asım Be­zir­ci, yet­mi­şi aş­kın ki­ta­ba im­za at­mış­tır. Bir ka­rın­ca ça­lış­kan­lı­ğı ile ve in­ce bir sa­bır­la or­ta­ya çı­kar­dı­ğı eser­ler, kül­tür dün­ya­mı­za ya­pıl­mış bü­yük kat­kı­nın ifa­de­si­dir. An­cak onun kat­kı­sı­nı, eser­le­riy­le sı­nır­lı gör­mek ya­nıl­gı olur. Be­zir­ci, eser­le­ri ve çe­vi­ri­le­ri­nin ya­nı sı­ra, bü­yük bir emek ve­re­rek baş­ta Nâ­zım Hik­met ol­mak üze­re, bir­çok önem­li şa­ir ve ede­bi­yat­çı­nın eser­le­ri­ni der­le­yip ba­sı­ma ha­zır­la­mış­tır. Be­zir­ci’nin im­za at­tı­ğı eser­ler, sa­hip ol­duk­la­rı zen­gin içe­rik­le­riy­le ol­du­ğu ka­dar, Be­zir­ci’nin sa­vun­du­ğu ve ge­liş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı araş­tır­ma ve eleş­ti­ri yön­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın ör­nek­le­ri ol­ma­la­rı ba­kı­mın­dan da dik­kat­le de­ğer­len­di­ri­le­cek ni­te­lik­te­dir. Be­zir­ci’nin kat­kı­sı­nı, araş­tır­ma ve eleş­ti­ri yön­te­mi­ni kit­le­le­re ta­nıt­ma­yı bir kül­tür gö­re­vi ola­rak be­nim­se­yen Ev­ren­sel Ba­sım Ya­yın, Asım Be­zir­ci’nin çe­vi­ri ve te­lif bü­tün eser­le­ri­ni ya­yın­lı­yor.


Updated: 19 Şubat 2018 — 13:56

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pdf Kitap © 2017 Frontier Theme